Meie privaatsuspoliitika

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit on võtnud endale kohustuse kaitsta annetajate ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad  isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Vastutav töötleja Privaatsusteates nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit MTÜ (registrikood 80096899 , aadress Enelase tn 24, Soinaste küla, Kambja vald, Tartumaa, 61709, Eesti Vabariik. Veebileht www.vahilapsed.ee).

Põhimõtted

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;

eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;

õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;

säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;

usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine 

Isikuandmed on andmed, mida kogutakse läbi annetuste. Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

Annetuse sooritamisel meie annetuskeskkonnas isiku kontaktandmeid puudutavate andmete talletamisel. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, e-posti aadressi ja isikukoodi.

Isikuandmete töötlemise eesmärkideks on:

Kogutud isikuandmete abil saame annetusi hallata ja võimaldada.

Isikukoodi kasutatakse tulumaksu tagastamiseks annetajale.

Isikuandmete kaitse

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki annetuskeskkonnas annetuste sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad

Annetuskeskkonna haldajana omab Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit ligipääsu kõikidele kasutaja andmetele, kuid kasutab neid üksnes ülevaatliku statistika koostamiseks (nt annetuste mahtude jälgimine kuude ja aastate lõikes) ja mitte üksikannetuste ja-annetajate analüüsiks. Kasutajate andmeid kaitstakse turvalisus- ja konfidentsiaalsus reeglitega ja neid ei avalda kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete säilitamine

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui seadusest ei tulene nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad.

Andmesubjekti õigused

Kõikidel  annetajatel ja kasutajatel (andmesubjektidel) on alljärgnevad õigused:

Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele.

Andmesubjektil on õigus teha päringuid teda puudutavate isikuandmete kohta.

Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.

Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused 

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki annetajaid / kasutajaid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil: info@vahilapsed.ee